Template:Networking rut240 certification ukca rer standards

Standard Chapter
IEC 62368-1:2018
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50385:2017
EN 62232:2017
6(1)(a) Health and safety
EN 55032:2015
EN 55035:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
6(1)(b) Electromagnetic Compatibility
ETSI EN 301 511 V12.5.1
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
ETSI EN 300 328 V2.1.1
6(2) Radio Spectrum