Template:Networking rut950 certification ukca rer standards

From Teltonika Networks Wiki
Standard Chapter
EN 62311:2020
EN 62368-1:2014+A11:2017
6(1)(a) Health and safety
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
EN 301 489-1:V2.2.3
EN 301 489-17:V3.2.4
EN 301 489-52:V1.2.1
6(1)(b) Electromagnetic Compatibility
EN 300 328:V2.2.2
EN 301 511:V12.5.1
EN 301 908-1:V15.2.1
EN 301 908-2:V13.1.1
EN 301 908-13:V13.2.1
6(2) Radio Spectrum