Template:Networking rutx14 certification ukca rer standards

From Teltonika Networks Wiki
Standard Chapter
EN IEC 62311:2020 EN
BS EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
6(1)(a) Health and safety
EN 55032:2015 + A1:2020
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 55035:2017 + A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4
Draft EN 301 489-19 V2.2.0
Draft EN 301 489-52 V1.1.2
6(1)(b) Electromagnetic Compatibility
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.2.1
EN 301 413 V1.1.1
EN 301 908-1 V13.1.1
EN 301 908-2 V13.1.1
EN 301 908-13 V13.1.1
6(2) Radio Spectrum