Template:Networking trb255 certification ukca rer standards

From Teltonika Networks Wiki
Standard Chapter
EN 62311:2008
EN 62368-1:2014+A11:2017
6(1)(a) Health and safety
EN 55032:2015/AC:2016
EN 55035:2017
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-19 V2.1.1
Draft EN 301 489-52 V1.1.0
6(1)(b) Electromagnetic Compatibility
EN 303 413 V1.1.1
EN 301 511 V12.5.1
EN 301 908-1 V11.1.1
EN 301 908-13 V11.1.2
6(2) Radio Spectrum